Polityka prywatności Vitalia

25.05.2018

 1. WPROWADZENIE

1.1. Celem tej Polityki Prywatności jest przedstawienie zasad przetwarzania i ochrony danych

osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest JW Gastronomia Wiesław Pobędza, 32-043 Cianowice, ul. Do Cegielni 4, tel. kontaktowy: [+48 664 040 505 – od godz.12 do godz. 22], adres
strony:[www.vitalia.net.pl ] Administrator podejmuje decyzje o celach oraz sposobach przetwarzania Twoich danych, jak również ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zgodność z

prawem przetwarzania Twoich danych. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony

Twoich danych osobowych, skontaktuj się z administratorem z wykorzystaniem podanych

powyżej danych kontaktowych.

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Administrator dokłada wszelkich starań, by Twoje dane osobowe były odpowiednio

chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Zasady przetwarzania danych są następujące.

3.2. Dane osobowe muszą być:

3.2.1.przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane

dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

3.2.2.zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane

dalej w sposób niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”);

3.2.3.adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są

przetwarzane („minimalizacja danych”);

3.2.4.prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania,

aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały

niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

3.2.5.przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,

przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są

przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

3.2.6.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą

odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 1. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY?

4.1. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, kiedy wyrażasz zgodę na korzystanie z usługi

newslettera, kiedy składasz zapytanie ofertowe, kiedy rejestrujesz się jako użytkownik strefy

zastrzeżonej oraz kiedy składasz zamówienie. Możesz nam udostępnić swoje dane również

wtedy, kiedy po prostu kontaktujesz się z Administratorem, np. w celu zasięgnięcia

informacji.

 1. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

5.1. Zakres danych, które przetwarzamy, zależy od tego, z jakiej usługi świadczonej przez

Administratora korzystasz.

5.2. Jeżeli korzystasz wyłącznie z newslettera, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, e-mail,

numer telefonu, adres zamieszkania

5.3. Jeżeli składasz zapytanie ofertowe przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, e-mail oraz telefon a

także czasami podany przez ciebie adres.

5.4. Jeżeli rejestrujesz się jako użytkownik strefy zastrzeżonej, przetwarzamy Twoje imię

i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

5.5. Jeżeli składasz zamówienie przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy i numer NIP

(nie dotyczy konsumentów), e-mail, numer telefonu oraz adres.

5.6. Jeżeli kontaktujesz się z Administratorem w innych sprawach za pośrednictwem poczty

elektronicznej e-mail, przetwarzamy twój adres e-mail oraz inne dane osobowe, które nam

podasz (np. imię i nazwisko, numer telefonu).

 1. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE?

6.1. Przetwarzamy Twoje dane przede wszystkim dlatego, że jest to konieczne dla zrealizowania

usługi, którą jesteś zainteresowany: prenumeraty newslettera, rejestracji konta użytkownika

strefy zastrzeżonej, złożenia zapytania ofertowego lub złożenia zamówienia.

6.2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim Twoja zgoda. Ma ona

charakter dobrowolny, ale jej udzielenie jest konieczne, abyśmy mogli zainicjować właściwą

usługę.

6.3. W szczególności, Twoje dane osobowe są konieczne do takich czynności, jak zawarcie

umowy (co następuje wskutek złożenia przez Ciebie zamówienia), dokonanie wysyłki

zamówionego towaru, czy też wystawienie faktury. Możemy również przetwarzać dane

osobowe w celu kontaktowania się z Tobą w związku z realizacją zamówienia oraz w związku

z obsługą procesu ewentualnej reklamacji.

6.4. Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Twoje dane, których przetwarzanie jest niezbędne

do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgłoszone przed zawarciem

umowy.

6.5. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę, zaznaczając właściwe pole w formularzu, możemy

przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych, to znaczy w celu

informowania Cię o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez

Administratora.

6.6. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę, zaznaczając właściwe pole w formularzu, możemy również

przetwarzać Twoje dane w celu profilowania prezentowanych i przesłanych treści

marketingowych oraz w celu automatycznego sugerowania rozwiązań dopasowanych do

indywidualnych potrzeb Użytkownika.

6.7. W przypadku wyrażenia przez Ciebie tej zgody twoje dane osobowe będą również

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Przetwarzanie to

odbywa się przez automatyczne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem adresu

IP, plików cookies, Google Analytcs oraz danych automatycznie przekazywanych przez twoją

przeglądarkę internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych

i przesyłanych treści do twoich potrzeb oraz ułatwienia poruszania się na stronie

internetowej (np. przez automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie

internetowej).

6.8. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w każdym czasie odwołać,

wysyłając wiadomość mail na adres [biuro@vitalia.net.pl]

6.9. Jeżeli odwołasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do świadczenia

danej usługi, dla której świadczenia konieczna jest Twoja zgoda, to tej usługi nie będziemy

mogli zrealizować.

6.10. Możemy także przetwarzać Twoje dane z uwagi na nasz uzasadniony interes (np.

obrona przed roszczeniami prawnymi), jak również wtedy, jeżeli przetwarzanie jest

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na przykład

wynikającego z przepisów podatkowych.

 1. PLIKI COOKIES

7.1. Serwis internetowy www.vitalia.net.pl korzysta z plików cookies.

7.2. Pliki cookies co do zasady nie stanowią danych osobowych, ale pewne informacje

przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi

informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane

osobowe. Tego rodzaju dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej

zgody dotyczącej automatycznego sugerowania rozwiązań, o której mowa powyżej.

7.3. Szczegóły dotyczące plików cookies zawarte są w POLITYCE PLIKÓW COOKIES.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

8.1. Podane przez Ciebie dane osobowe po wykonaniu zamówienia mogą być dalej

przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia zgłoszeń dotyczących

zrealizowanego zamówienia, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta

użytkownika strefy zastrzeżonej (w przypadku rejestracji na stronie) oraz dostarczania

zamówionej informacji marketingowej. Odwołanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie

danych, albo złożenie skutecznego sprzeciwu powoduje, ze nie będziemy już przetwarzać

danych w zakresie, którego dotyczyła odwołana zgoda lub skuteczny sprzeciw.

8.2. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe do upływu terminu przedawnienia

ewentualnych roszczeń związanych z wybraną usługą.

 1. ODBIORCY DANYCH

9.1. Co do zasady, nie przekazujemy Twoich danych osobowych do osób trzecich. Możemy to

jednak uczynić, jeżeli zawrzemy z danym podmiotem umowę o powierzeniu przetwarzania

danych osobowych. Zanim to uczynimy, musimy się upewnić, czy ten podmiot gwarantuje

spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych. Możemy również

przekazać Twoje dane osobowe do podmiotów współpracujących z nami (np. do kancelarii

prawnych), jeżeli okaże się to konieczne w związku z naszym uzasadnionym interesem, np. w

zakresie wnoszenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Możemy również przekazać

Twoje dane do kompetentnego organu władzy państwowej, jeżeli organ ten tego zażąda,

działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9.2. Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczy, chyba że takie przekazanie będzie wynikać ze zautomatyzowanego

przetwarzania danych, na które wyraziłeś zgodę; w tym ostatnim przypadku Administrator

upewni się, czy wykorzystywana usługa spełnia wymogi wynikające z przepisów RODO.

 1. TWOJE PRAWA

10.1. RODO znacząco rozszerzyło katalog praw, które Ci przysługują.

10.2. Prawo d ostępu do danych osobowych

10.2.1. Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, które

przetwarzamy:

10.2.1.1. jakie są cele przetwarzania danych osobowych;

10.2.1.2. jakie są kategorie odpowiednich danych osobowych;

10.2.1.3. kto jest odbiorcą / kategoriami odbiorców, którym dane osobowe zostały lub

będą ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacji

międzynarodowej (w tym przypadku masz prawo do otrzymania informacji

o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem);

10.2.1.4. jaki jest przewidywany okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych

lub jakie są kryteria ustalania tego okresu;

10.2.1.5. dodatkowe informacje dotyczące prawa do sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

10.2.1.6. dodatkowe informacje dotyczące prawa do wniesienia skargi do organu

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10.2.1.7. czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane w procesie automatycznego

podejmowania decyzji, w tym profilowania i jakie są zasady podejmowania tych

decyzji oraz jakie jest znaczenie i konsekwencje takiego przetwarzania;

10.3. Przysługuje Ci prawo do żądania kopii danych osobowych, które przetwarza

Administrator danych.

10.4. Prawo do wycofania zgody

10.4.1. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody wpłynie tylko na dane, których

przetwarzanie jest oparte na zgodzie i nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

10.5. Prawo do sprostowania

10.5.1. Przysługuje Ci prawo do poprawienia swoich danych osobowych, które są

nieprawidłowe i do ich uzupełnienia, jeśli jest to konieczne. Powinieneś/powinnaś

niezwłocznie powiadomić Administratora danych, jeśli dane te ulegną zmianie,

a Administrator danych je poprawi.

10.6. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

10.6.1. Przysługuje Ci prawo do usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:

10.6.1.1. dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały

zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora danych;

10.6.1.2. wycofałeś/-aś swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej

podstawy prawnej do przetwarzania;

10.6.1.3. wniosłeś albo wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania (patrz poniżej)

10.6.1.4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

10.6.1.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

prawnego;

10.6.2. Oznacza to, że Administrator danych usunie dane, jeśli nie ma powodu, aby dalej je

przetwarzać.

10.7. Prawo do ograniczenia przetwarzania

10.7.1. Przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Możesz

poprosić Administratora danych o zaprzestanie przetwarzania określonych rodzajów

danych lub zaprzestanie ich przetwarzania w określony sposób, w przypadku gdy:

10.7.1.1. Twoje dane osobowe są nieprawidłowe;

10.7.1.2. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem;

10.7.1.3. Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

10.7.1.4. wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (patrz

poniżej).

10.8. Prawo do przenoszenia danych

10.8.1. Przysługuje Ci prawo do otrzymywania danych osobowych, które przetwarzamy.

W takim przypadku Administrator danych prześle kopię plików z tymi danymi

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu

komputerowego formacie, abyś miał/-a możliwość przekazać ją innemu podmiotowi.

Możesz również poprosić Administratora danych o przeniesienie plików bezpośrednio

do tego innego podmiotu.

10.9. Prawo do sprzeciwu

10.9.1. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

z powodu znajdowania się w szczególnej sytuacji. Administratorowi nie wolno wówczas

przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń.

10.9.2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz

prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących

Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego,

danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

10.10. Prawo do złożenia skargi

10.10.1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza

Twoje prawa, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

10.10.2. Administrator zachęca do skontaktowania się z nim w pierwszej kolejności

i podjęcia wspólnej próby wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji. Uprzejmie

prosimy o kontakt w tym zakresie pod adresem e-mail [biuri@vitalia.net.pl]

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Ta Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Może być ona zmieniana

przez Administratora. Administrator będzie Cię informował o zmianach wprowadzanych do

Polityki Prywatności.