Obowiązek informacyjny

  1. Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest JW Gastronomia Wiesław Pobędza, 32-043 Cianowice, ul. Do Cegielni 4, tel. kontaktowy: [+48 664 040 505 – od godz.12 do godz. 22]

Dane kontaktowe Administratora:

–       adres korespondencyjny:  32-043 Cianowice

–       adres poczty elektronicznej:   biuro@vitalia.net.pl

–       numer telefonu:  +48 664 040 505 – od godz.12 do godz. 22

–        adres strony internetowej  http://www.vitalia.net.pl

 

adres korespondencyjny jest tożsamy z danymi kontaktowymi Administratora.

 

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
    w JW Gastronomia Wiesław Pobędza, 32-043 Cianowice, ul. Do Cegielni 4

 

Dane osobowe uzyskane klientów  Restauracji w następujących celach:

– rezerwacja terminu konsumpcji i podpisania umowy o usługę gastronomiczną (przyjęcia okolicznościowe, lunch, kolacja)

– zamówienie cateringu

– zamówienie dostawy pizzy

– przechowywania danych do celów archiwizacyjnych i dowodowych (przepisy podatkowe)

 

Dane osobowe uzyskane od kandydatów do pracy w procesie rekrutacji i przy zawieraniu umów oraz od pracowników w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

–       do procesu rekrutacji,

–       zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie trwania zatrudnienia w JW. Gastronomia Wiesław Pobędza, 32-043 Cianowice, ul. Do Cegielni 4

–       kontaktowania się z w celach związanych ze świadczeniem pracy

–       przechowywania danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeksu Cywilnego oraz może być nią zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

  1. Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi gastronomicznej – cateringu, podpisania umowy o realizacje usługi.

Podanie danych osobowych   w celu zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu Pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.),Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Konsekwencją niepodania danych wskazanych w kodeksie pracy jest wstrzymanie postępowania rekrutacyjnego.

 

  1. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Dane związane ze stosunkiem pracy będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach Kodeksy Pracy i będą archiwizowane przez 50 lat.

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

 

  1. Jakie masz uprawnienia wobec  JW. Gastronomia Wiesław Pobędza w Cianowicach zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano za podstawie zgody przed jej cofnięcie

 

  1. Komu udostępniamy twoje dane osobowe

Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym wykonującym  obowiązek prawny wynikający z Ustawy o kontroli skarbowej 2017 (Dz.U. z 2016, poz. 720), Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  na podstawie „ Konstytucji Biznesu” wchodzi pięć ustaw: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.), partnerom i podwykonawcom wykonującym na jej rzecz zadania na podstawie osobnych umów i upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do  JW. Gastronomia Wiesław Pobędza w Cianowicach z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.